Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568184

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 11 października 2018 r.
II SA/Po 719/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział II po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 października 2018 r. sprawy ze skargi B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) 2018 r. Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy; postanawia:

1.

sprostować oczywistą omyłkę w rubrum postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 września 2018 r., sygn. akt II SA/Po 719/18, poprzez zastąpienie oznaczenia organu z "Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P." na Samorządowe Kolegium Odwoławcze;

2.

sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 września 2018 r., sygn. akt II SA/Po 719/18, poprzez zastąpienie oznaczenia organu w akapicie pierwszym, wierszu drugim uzasadnienia z "Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P." na Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, a postanowienie w tej kwestii może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym.

W powołanym powyżej postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 września 2018 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Bezspornym jest, iż postanowienie to wydane zostało w sprawie zainicjowanej skargą B. M., której przedmiotem jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 13 czerwca 2018 r. Nr (...). W swojej skardze B. M. zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania tej decyzji.

Opisany powyżej błąd, polegający na mylnym oznaczeniu siedziby organu, stanowił w tej sytuacji oczywistą omyłkę, będącą następstwem niestaranności, która może i winna być sprostowana.

Z tych przyczyn na mocy art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 166 wyżej powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.