Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 maja 2007 r.
II SA/Po 703/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 maja 2007 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia Ekologicznego "A" z siedzibą w S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2006 r. Nr (...) w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji; postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżące Stowarzyszenie Ekologiczne "A" z siedzibą w S. wniosło skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2006 r. w przedmiocie dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich (kurników) o obsadzie 760 DJP, ośmiu silosów paszowych o dwóch zbiorników bezodpływowych, rozbudowy instalacji elektrycznej, wodociągowej i grzewczej oraz obiektów towarzyszących na działce nr (...) w miejscowości K. Gm. N. Jednocześnie Stowarzyszenie wniosło o zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia (...) lutego 2007 r. referendarz sądowy odmówił Stowarzyszeniu przyznania prawa pomocy. Skarżąca organizacja nie wniosła sprzeciwu, wobec czego postanowienie stało się prawomocne.

Sąd, pismem z 21 marca 2007 r., doręczonym skarżącemu w dniu 23 marca 2007 r., wezwał do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi w kwocie 100,- złotych, pod rygorem jej odrzucenia.

Końcowy termin na wykonanie wezwania upływał z dniem 30 marca 2007 r. (w piątek). Stowarzyszenie nie uiściło wpisu w zakreślonym terminie.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.