Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 4 września 2008 r.
II SA/Po 693/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 4 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F.B. "A" z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez jej podpisanie oraz do uiszczenia wpisu od skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu skutecznie (...) r. (k.). Wskazany w wezwaniu termin upływał więc z dniem (...) r. (...). Jednakże, pomimo upływu terminu braków formalnych skargi nie uzupełniono.

Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) określa wymogi formalne przewidziane dla skargi. Jednocześnie, ogólne warunki, którym powinno odpowiadać każde pismo strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym, określone zostały w art. 46 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a jednym z elementów składowych pisma jest podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (§ 1 pkt 4). Skarga wniesiona w niniejszej sprawie nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 46 § 1 pkt 4 w zw. z art. 57 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ponieważ skarżący, pomimo prawidłowego wezwania i pouczenia o skutkach nieuzupełnienia braków, nie podpisał skargi, Sąd uznał, że w niniejszej sprawie zaistniała przesłanka, o której mowa w art. 58 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i orzekł, jak w sentencji postanowienia.

W. Batorowicz