Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 października 2008 r.
II SA/Po 689/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F. B "A" z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego postanawia odmówić skarżącemu przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę F. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F. B. "A" z siedzibą w P. na opisaną powyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P.

Podstawą rozstrzygnięcia była okoliczność, iż skarga nie była podpisana, skarżący pomimo wezwania go pismem z dnia 8 sierpnia 2008 r., skutecznie doręczonym w dniu 11 sierpnia 2008 r., do uzupełnienia powyższego braku formalnego skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego, w wyznaczonym ustawowym terminie nie dokonał pierwszej z powyższych czynności, jedynie pismem z dnia 14 sierpnia 2008 r., wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowienie o odrzuceniu skargi zostało skutecznie skarżącemu doręczone w dniu 4 września 2008 r.

Złożonym w dniu 19 września 2008 r. pismem F. B. zwrócił się o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie. W uzasadnieniu swojego wniosku podał, iż złożył on w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu kilkadziesiąt skarg o jednakowej treści, lecz ze względu na pośpiech, problemy zdrowotne oraz bardzo poważne problemy osobiste nie podpisał wszystkich egzemplarzy skarg.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym jest możliwe, jeżeli strona uchybiła terminowi do dokonania czynności bez własnej winy. Brak winy w rozumieniu powyższego przepisu zachodzi, gdy strona dochowała należytej staranności przy prowadzeniu swojej sprawy, a uchybienie terminu nastąpiło na skutek zdarzenia niezależnego, któremu strona nie mogła przeciwdziałać. Zgodnie z art. 87 § 1 powyższej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Natomiast w myśl art. 87 § 2 wymienionej ustawy strona domagająca się przywrócenia terminu powinna uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

W ocenie Sądu skarżący nie uprawdopodobnił okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Powołanie się przez skarżącego na chorobę oraz na bardzo poważne problemy osobiste, bez wskazania konkretnych okoliczności je uprawdopodobniających, nie może wypełnić warunku określonego w art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Lakoniczność podniesionych okoliczności nie pozwala określić, czy faktycznie złożenie podpisów pod skargą było w obiektywny sposób niemożliwe, jak również nie pozwala stwierdzić momentu, w którym ustały przeszkody do podpisania skargi. Należy podkreślić, że wezwanie do podpisania skargi doręczono skarżącemu w tej samej przesyłce, która zawierała wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi. Skarżący z zachowaniem terminu złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Wskazuje to jednoznacznie, iż w terminie wyznaczonym do podpisania skargi - identycznym co termin do opłacenia wpisu - po stronie skarżącego nie występowały przeszkody uniemożliwiające mu uzupełnienie wymienionego braku formalnego skargi. Skarżący wiedział o konieczności uzupełnienia braków skargi i miał możliwość to uczynić. Złożenie w terminie wniosku o przyznane prawa pomocy (zwolnienie od kosztów sądowych) i brak wniesienia podpisanej skargi wskazuje na nie dochowanie przez skarżącego należytej staranności przy prowadzeniu swoich spraw.

Reasumując powyższe argumenty Sąd, na podstawie art. 86 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odmówił przywrócenia terminu do uzupełnieni braków formalnych skargi.