Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
II SA/Po 689/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F. B. "A" z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wniesiona w dniu 16 lipca 2008 r. (data nadania na poczcie) skarga na opisaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nie była podpisana.

Wezwaniem Sądu z dnia 8 sierpnia 2008 r., skutecznie doręczonym w dniu 11 sierpnia 2008 r., skarżący został zobowiązany, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, do uzupełnienia powyższego braku, pod rygorem odrzucenia skargi. Termin do uzupełnienia powyższego braku formalnego skargi upływał skarżącemu z dniem 18 sierpnia 2008 r. Brak formalny skargi nie został jednak w zakreślonym terminie usunięty.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę należało odrzucić.