Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 grudnia 2008 r.
II SA/Po 687/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2008 r. wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu do podpisania skargi na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. B. (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wniesiona skarga z dnia 7 lipca 2008 r. na opisaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie była podpisana.

Wezwaniem Sądu z dnia 8 sierpnia 2008 r., skutecznie doręczonym w dniu 13 sierpnia 2008 r., skarżący został zobowiązany, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, do uzupełnienia powyższego braku, pod rygorem odrzucenia skargi. Wraz z wezwaniem doręczono skarżącemu odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu od skargi. Termin do wykonania tych czynności upływał z dniem 20 sierpnia 2008 r. W wymienionym terminie skarżący nie uzupełnił braku formalnego poprzez podpisanie skargi, pismem z dnia 14 sierpnia 2008 r. złożył jedynie wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wobec tego Sąd postanowieniem z dnia 11 września 2008 r. odrzucił skargę.

Po doręczeniu odpisu powyższego postanowienia w dniu 19 września 2008 r. skarżący pismem z tego samego dnia, złożonym za pośrednictwem urzędu pocztowego w dniu 25 września 2008 r., wniósł o przywrócenie terminu do podpisania skargi. Do pisma tego wbrew twierdzeniu zawartemu we wniosku nie dołączył podpisanego egzemplarza skargi. Pomimo wezwanie Sądu z dnia 1 października 2008 r., doręczonego w dniu 6 października 2008 r. skarżący w terminie nie uzupełnił braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu do podpisania skargi. Pismem z dnia 19 października 2008 r., z datą stempla pocztowego 20 października 2008 r., skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu do podpisania skargi poprzez nadesłanie w terminie 7 dni podpisanego egzemplarza skargi i dołączył popisaną skargę. Na uzasadnienie wniosku podał, iż w terminie od 6 października 2008 r. do 17 października 2008 r. przebywał za granicą, a korespondencję odebrał jeden z pracowników.

Argumenty powołane przez skarżącego nie usprawiedliwiają przywrócenia terminu do uzupełnienia wniosku o przywrócenie terminu do podpisania skargi. Wobec wielości skarg i wniosków o przywrócenie terminu, jakie skarżący skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, skarżący powinien był się liczyć z możliwością, że w niniejszej sprawie zostanie wezwany do usunięcia braku formalnego wniosku z dnia 19 września 2008 r. poprzez nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi, jak to miało miejsce chociażby w bliźniaczej sprawie o sygn. akt II SA/Po 696/08. W tamtej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu doręczono skarżącemu w dniu 3 października 2008 r. Z okoliczności sprawy wynika, iż skarżący w zakresie spraw biurowo-organizacyjnych związanych z działalnością gospodarczą korzysta z pomocy co najmniej dwóch osób. Wyjeżdżając za granicę powinien był zadbać o należyte ich poinstruowanie, tak by osoby te mogły skontaktować się z nim w czasie jego pobytu poza granicami Polski (telefonicznie, drogą internetową), czy też ustanowić pełnomocnika procesowego, z którym utrzymywałby bieżący kontakt. Przebywając za granicą skarżący mógłby wtedy sporządzić odręcznie odpis skargi, bądź wydrukować przesłany pocztą e-mail lub otrzymać faksem dokument tekstowy, opatrzyć go podpisem i złożyć w polskim urzędzie konsularnym, co byłoby równoznaczne ze złożeniem pisma do sądu (art. 83 § 3 k.p.a.). Z okoliczności podanych przez skarżącego nie wynika, iżby przebywał w miejscu, w którym dostęp do urzędu konsularnego był szczególnie, nadmiernie utrudniony. Skarżący jako przedsiębiorca powinien wykazać się szczególną starannością w związku ze sprawami administracyjnymi, które bezpośrednio dotyczą tej działalności, a w razie potrzeby skorzystać z fachowej pomocy prawnej.

Art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., jako podstawową przesłankę przywrócenia terminu wymienia brak winy strony, czego skarżący w niniejszej sprawie nie uprawdopodobnił (art. 87 § 3 tej ustawy).

W tym stanie rzeczy na podstawie powołanego art. 86 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.