Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
II SA/Po 686/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Kamieńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi F. B. prowadzącego działalność pod firmą F. B. "G." z siedzibą w P. (poprzednio F. B. P.H.U. M.) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (..) Nr (..) w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 lipca 2008 r. F. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F. B. "G." z siedzibą w P. (poprzednio F. B. P.H.U. "M.") wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (..) w przedmiocie naliczenia opłaty karnej w kwocie 5.280 zł za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.

Sąd pismami z dnia 8 sierpnia 2008 r., doręczonymi adresatowi w dniu 12 sierpnia 2008 r., wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 212,- złotych oraz usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie - pod rygorem odrzucenia skargi.

W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący nie złożył podpisanej skargi, jedynie w dniu 18 sierpnia 2008 r. wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z uwagi zatem na nieusunięcie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi przez jej niepodpisanie Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.