Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
II SA/Po 686/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Kamieńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia F. B. "A" na postanowienie Sądu z dnia 23 października 2008 r. w sprawie ze skargi F. B. prowadzącego działalność pod firmą F. B. "A" z siedzibą w P. (poprzednio F. B. P.H.U. "B") na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego; postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2008 r., odrzucił skargę F. B. "A" w P. na powyższą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z powodu nieusunięcia, w wymaganym terminie, braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie.

Postanowieniem z dnia 23 października 2008 r. Sąd odrzucił wniosek skarżącego o przewrócenie terminu do usunięcia braków formalnych wniesionej skargi, wskazując, że skarżący uchybił, zakreślonemu w art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 152, poz. 1270 ze zm.) terminowi do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł, w dniu 10 listopada 2008 r., F. B. "A" stwierdzając, że uchybił on terminowi z powodu pogarszającego się stanu zdrowia jak również dużej ilości spraw toczących się zarówno przed organami administracji publicznej, jak i przed sądem administracyjnym, a dotyczącymi podobnej tematyki. Wreszcie skarżący podniósł iż działa sam, bez pomocy profesjonalnego prawnika, na którego go nie stać. Zażalenie powyższe nie było opłacone.

Zarządzeniem Sądu z dnia 20 listopada 2008 r. referendarz sądowy tutejszego sądu pozostawił bez rozpoznania wnioskuj skarżącego o przyznanie prawa pomocy, z uwagi na niezłożenie wniosku w wymaganej formie (na formularzu).

F. B. "A" został, zarządzeniem Sądu z dnia 12 stycznia 2009 r., wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni, wpisu od zażalenia pod rygorem jego odrzucenia. Skarżący odebrał wezwanie w dniu 27 stycznia 2009 r., a więc termin do uiszczenia wpisu upływał mu w dniu 3 lutego 2009 r.

Skarżący uiścił wpis w dniu 6 lutego 2009 r., a pismem z dnia 9 lutego 2009 r. zwrócił się do Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego uiszczenia, wskazując, że po otrzymaniu wezwanie do uiszczenia wpisu, nie dysponował stosowną kwotą, bowiem prowadzi wiele spraw sądowych, w których zobligowany był uiścić wpis.

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2009 r. Sąd oddalił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 23 października 2009 r., wskazując iż skarżący nie uprawdopodobnił okoliczności wskazujących na brak jego winy w uchybieniu terminu.

Mając na względzie powyższe, z uwagi na fakt, że skarżącemu ostatecznie upłynął termin do wpłacenia wpisu od zażalenia z dnia 10 listopada 2008 r., Sąd - na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - orzekł jak w sentencji postanowienia.