Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2008 r.
II SA/Po 682/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 grudnia 2008 r. wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie w sprawie ze skargi F. B. (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) F. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Na zarządzenie Sądu z dnia 6 sierpnia 2008 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania i to pod rygorem odrzucenia skargi. W zakreślonym terminie skarżący nie usunął braków formalnych skargi, wobec czego Sąd postanowieniem z dnia 8 września 2008 r. odrzucił skargę.

Po doręczeniu odpisu tego postanowienia w dniu 16 września 2008 r. skarżący pismem z dnia 19 września 2008 r., nadanym na poczcie dnia 25 września 2008 r., złożył wniosek o przywrócenie terminu do podpisania skargi. Do pisma tego wbrew twierdzeniu zawartemu we wniosku nie dołączył podpisanego odpisu skargi.

Dnia 1 października 2008 r. wezwano F. B. do nadesłania w terminie 7 dni podpisanych skarg. Odpis wezwania skarżący otrzymał dnia 6 października 2008 r. W dniu 20 października 2008 r. złożył wniosek o przywrócenie terminu do nadesłania podpisanej skargi, informując że w dniach od 6.10-17.10 2008 r. przebywał za granicą, korespondencję zaś odebrał jeden z jego pracowników.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Stosownie do treści art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W ocenie Sądu termin 7 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie należy w niniejszej sprawie liczyć od dnia doręczenia skarżącemu odpisu postanowienia z dnia 8 września 2008 r. o odrzuceniu skargi. Skarżący w dniu otrzymania odpisu tego postanowienia, tj. w dniu 16 września 2008 r., dowiedział się o popełnionym uchybieniu, które - jak sam stwierdził - wynikało z pośpiechu spowodowanego koniecznością jednoczesnego złożenia kilkudziesięciu skarg. We wniosku wspomniał także o chorobie, problemach osobistych, jednak dotyczyły one okresu, w którym składał odrzuconą skargę.

W okolicznościach niniejszej sprawy przyjąć należało zatem, że złożenie przez skarżącego w dniu 25 września 2008 r. (data stempla pocztowego) wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi było spóźnione. Termin określony przepisem art. 87 § 1 p.p.s.a. upłynął bowiem w dniu 23 września 2008 r., tj. siódmego dnia licząc od doręczenia postanowienia o odrzuceniu skargi.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 88 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Podkreślić w tym miejscu należy, że na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy żadnego wpływu nie miało zaniechanie dołączenia do wniosku z dnia 19 września 2008 r. odpisu podpisanej skargi. W istocie bowiem już samo spóźnione złożenie wniosku uniemożliwiało jego merytoryczne rozpatrzenie.