Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 września 2008 r.
II SA/Po 682/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 września 2008 r. sprawy ze skargi F. B. "(...)" z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) F. B. prowadzący działalność gospodarcza pod firmą "(...)" (poprzednio (...) "(...)") z siedzibą w P. złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., skarga (jako pierwsze pismo skarżącego w postępowaniu sądowym) powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego określonym w art. 46 tej ustawy, w tym podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 ust. 1 pkt 4 p.p.s.a.).

Na zarządzenia Sądu z dnia 6 sierpnia 2008 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie, a także do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, wszystko to w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania i to pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone skarżącemu (osobie uprawnionej do odbioru przesyłki pod adresem wskazanym w skardze) w dniu 12 sierpnia 2008 r.

W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący nie usunął braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie. Na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego skarżący złożył wniosek o całkowite lub chociażby częściowe zwolnienie od kosztów sądowych.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.