Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 3 lutego 2009 r.
II SA/Po 660/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Zieliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A i D. Sz. na uchwałę Rady Gminy T. P. z dnia 20 maja 2008 r. Nr XXXI/263/2008 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego postanawia zwrócić z urzędu nadpłacony wpis w kwocie (...) zł (słownie: (...) złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Wpis od skargi w sprawie wynosił 300 zł, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193). W konsekwencji, zgodnie z § 3 rozporządzenia, wpis od skargi kasacyjnej wyniósł 150 zł (połowa wpisu od skargi). Dnia 16 stycznia 2009 r. (k. 94) skarżący wpłacili kwotę (...) zł tytułem wpisu od skargi kasacyjnej. Biorąc pod uwagę, iż wpis nadpłacono, należało z urzędu - na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - orzec jak w sentencji postanowienia.