Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 marca 2008 r.
II SA/Po 66/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Zieliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział II po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.P. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) grudnia 2007 r. A.P. wniosła skargę na decyzję Wojewody W. z dnia (...) listopada 2007 r. Nr (...). Zarządzeniem z dnia 10 stycznia 2008 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia kwoty 500 zł tytułem wpisu sądowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącej dnia (...) stycznia 2008 r. (k. 17 verte). Wpis od skargi nie został wpłacony w przepisanym terminie (k. 18). W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że skarżąca nie dochowała terminu do uiszczenia wpisu, co - na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - uzasadnia odrzucenie skargi.