Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 października 2008 r.
II SA/Po 657/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 października 2008 r. sprawy ze skargi K. J. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (..) Nr (..) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego; postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 lipca 2008 r. K. J. wniósł skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (..) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wybudowania - bez wymaganego pozwolenia na budowę - sieci wodociągowej na działkach nr (..), położonych we wsi T., gm. G.

Sąd pismem z 30 lipca 2008 r., doręczonym adresatowi w dniu 4 sierpnia 2008 r., wezwał skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi w kwocie 200,- złotych pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący w zakreślonym terminie nie uiścił wpisu.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.