II SA/Po 655/17, Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2444389

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 r. II SA/Po 655/17 Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga (spr.).

Sędziowie WSA: Elwira Brychcy, Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia (...) 2017 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze, na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm., dalej: k.p.a.), po rozpatrzeniu pisma (...) będącego odwołaniem od zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt (psów) znajdujących się na posesji w S. W. działka nr (...), obr. S., stwierdziło niedopuszczalność odwołania.

W uzasadnieniu wskazano, że pismem z dnia 10 kwietnia 2017 r. nr (...) Burmistrz Miasta i Gminy S., na podstawie art. 61 k.p.a. i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm., dalej: u.o.z.), zawiadomił (...) o wszczęciu postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt (psów) znajdujących się na ww. posesji w S. W. W tym samym piśmie powiadomiono adresata o terminie oględzin posesji wyznaczonym na 28 kwietnia 2017 r.

W odpowiedzi na to zawiadomienie (...) w dniu 15 kwietnia 2017 r. drogą elektroniczną wniósł "środek odwoławczy" adresowany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. P. to stanowiło sprzeciw w sprawie wszczęcia postępowania w powyższej sprawie i zawierało prośbę o uchylenie tej czynności, względnie zawieszenia postępowania do czasu wyjaśnienia podstaw wszczęcia postępowania. Na wezwanie Kolegium (...) usunął braki formalne wyżej opisanego pisma składając pod nim podpis.

Odnosząc się do wniesionego "odwołania" Kolegium zważyło, że procedura administracyjna uregulowana w k.p.a. nie przewiduje możliwości zaskarżenia w trybie, czy to odwołania, czy zażalenia, bądź sprzeciwu pism kierowanych do stron w toku postępowania. Zaznaczono, że wszczęcie postępowania administracyjnego przez Burmistrza S. w sprawie w sprawie czasowego odebrania zwierząt (psów) znajdujących się na posesji strony nie przesądza o wyniku postępowania. Ma ono zmierzać do dokładnego ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy i po rozważeniu, przy wysłuchaniu racji wszystkich stron, podjęcia decyzji zgodnej z prawem. Organ zaznaczył, że po wszczęciu postępowania możliwe jest zgłaszanie uwag i zastrzeżeń, które (...) zawarł już w piśmie z 15 kwietnia 2017 r. Z uwagi zatem na brak prawnej możliwości zaskarżenia czynności wszczęcia postępowania, Kolegium na podstawie art. 134 k.p.a. stwierdziło niedopuszczalność odwołania.

(...) wnosząc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na powyższe postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej: Kolegium lub SKO) wskazał, że domaga się rzeczowego zbadania niniejszej sprawy, z wyjaśnieniem jej rzeczywistych wątków mających na celu jego pokrzywdzenie. Wskazał, że wszczęcie postępowania w sprawie odebrania mu psów rasy bernardyn ma na celu pomówienie go, przekazywanie i rozpowszechnianie nierzetelnych i zmanipulowanych informacji w środkach masowego przekazu. Skarżący zażądał przeprowadzenia dowodów z wszelkich dokumentów i protokołów, nagrań i zeznań świadków dotyczących - jak wskazał - szkodliwych działań jednostek administracyjnych wobec niego i to we wszystkich sprawach od 1997 r. Wniósł też o przyznanie prawa pomocy.

W odpowiedzi SKO w P. wniosło o oddalenie skargi, podtrzymując swe stanowisko.

Postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2017 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zwolnił skarżącego od kosztów sądowych i ustanowił dla niego adwokata z urzędu.

Na rozprawie sądowej w dniu 7 grudnia 2017 r. pełnomocnik skarżącego wniósł jak w skardze, a ponadto wniósł o przyznanie mu kosztów zastępstwa procesowego wskazując, że nie zostały one uiszczone nawet w części.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej z przepisami obowiązującymi w dacie jej wydania. Sąd administracyjny kontroluje legalność rozstrzygnięcia zapadłego w postępowaniu z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i obowiązującymi przepisami prawa procesowego.

W ocenie Sądu, skarga oceniana według tych kryteriów nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 134 k.p.a., organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne. Organ odwoławczy, do którego wniesiono środek zaskarżenia obowiązany jest zatem w pierwszej kolejności ustalić, czy środek odwoławczy jest dopuszczalny i czy wniesiony został z zachowaniem ustawowego terminu, co jest warunkiem skuteczności tej czynności procesowej. Ukształtowane na tle przepisu art. 134 k.p.a. orzecznictwo sądowe wyróżnia dwojakie przyczyny niedopuszczalności odwołania - przedmiotowe i podmiotowe. Przyczyny przedmiotowe obejmują przypadki braku przedmiotu zaskarżenia oraz przypadki braku możliwości zaskarżenia decyzji w toku instancji. Zatem odwołanie nie służy od decyzji, która nie weszła do obrotu prawnego lub gdy czynność organu administracji państwowej nie jest decyzją administracyjną, a stanowi np. czynność materialno-techniczną, niedopuszczalne jest odwołanie od decyzji wydanej w postępowaniu jednoinstancyjnym w trybach szczególnych przewidzianych przepisami prawa.

W rozpoznawanej sprawie skarżący wniósł odwołanie od zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia 10 kwietnia 2017 r. skierowanego na podstawie art. 61 k.p.a. i art. 7 ust. 1 u.o.z. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie odebrania zwierząt - psów, znajdujących się w m. S. W. na działce nr (...).

Prawidłowo organ odwoławczy stwierdził, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują wydania w tej kwestii odrębnego rozstrzygnięcia w formie postanowienia lub decyzji. Również przepisy ustawy o ochronie zwierząt, regulujące kwestie odebrania zwierząt, nie przewidują szczególnej formy wszczęcia postępowania w tym zakresie.

Zgodnie natomiast z art. 61 § 4 k.p.a. o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Przewidziane w powyższym przepisie zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z urzędu, przybiera wprawdzie formę pisemną, nie stanowi jednak odrębnego rozstrzygnięcia podlegającego weryfikacji w toku instancji.

Uwzględniając powyższe należy uznać, że SKO w P. prawidłowo przyjęło, że zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego nie ma charakteru rozstrzygnięcia, od którego przysługuje odwołania i w związku z tym stwierdzono jego niedopuszczalność.

Z tego względu Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.