Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 października 2008 r.
II SA/Po 654/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 października 2008 r. sprawy ze skargi Ł. i J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (..) Nr (..) w przedmiocie warunków zabudowy terenu; postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 lipca 2008 r. Ł. i J. J. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (..) w przedmiocie ustalenia na rzecz M. S. warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ew. (..) w m. S.

Sąd pismami z 31 lipca 2008 r., doręczonymi adresatom dniu 4 sierpnia 2008 r., wezwał skarżących do uiszczenia solidarnie w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi w kwocie 500,- złotych pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący w zakreślonym terminie nie uiścili wpisu.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.