Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
II SA/Po 652/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Witkowicz-Dwornicka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 sierpnia 2008 r. wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi B.J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie II SA/Po 466/07 postanawia zwolnić B.J. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Po 466/07 zwolniono skarżącą B.J. od kosztów sądowych w całości oraz ustanowiono dla skarżącej adwokata. Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła pełnomocnika w osobie adw. M.M., któremu skarżąca udzieliła pełnomocnictwa do jej reprezentowania (k. 36 akt II SA/Po 466/07). Postanowienie referendarza ma skutki prawomocnego orzeczenia Sądu. Przyznane wnioskodawczyni w powyższej sprawie prawo pomocy w całości nie zostało cofnięte (art. 249 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Niniejsza sprawa (II SA/Po 652/08) został zainicjowana przez skarżącą na skutek wniesionej przez nią skargi o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie o sygnaturze akt II SA/Po 466/07. W dniu 12 sierpnia 2008 r. skarżąca złożyła wniosek o zwolnienie jej od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 39 pkt 1) powyższej ustawy pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw obejmuje z samego prawa umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu, nie wyłączając skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego jej wniesieniem. Skoro w sprawie o sygnaturze II SA/Po 466/07 prawomocnie ustanowiono dla skarżącej pełnomocnika, a prawa pomocy nie cofnięto, to skarżącej nadal przysługuje uprawnienie do korzystania z pomocy tego adwokata. W aktach sprawy brak jest wypowiedzenia pełnomocnictwa udzielonego przez skarżącą adw. M.M., co wskazuje, że pełnomocnik ten jest umocowany do reprezentowania skarżącej i w niniejsze sprawie.

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że Sąd ustanawiając pełnomocnika z urzędu nie wyznacza konkretnej osoby. Uprawnienie w tym względzie przysługuje Okręgowej Radzie Adwokackiej, gdzie należy się zwrócić o ewentualną zmianę osoby pełnomocnika.

We wniosku o prawo pomocy skarżąca wniosła także o zwolnienie jej od kosztów sądowych w całości. Z treści art. 243 § 1 i § 2 cytowanej ustawy zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o sygnaturze II SA/Po 466/07 nie rozciąga się na nowe postępowanie zainicjowane skargą o wznowienie powyższego postępowania sądowego. W tym stanie rzeczy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należało rozpoznać merytorycznie.

Skarżąca we wniosku o prawo pomocy podała, że utrzymuje się z niskiej renty rodzinnej oraz dodatku pielęgnacyjnego w łącznej kwocie (...) zł brutto miesięcznie i brakuje jej środków na bieżące wydatki. Wskazała, że leczy się na chorobę nerek oraz wirusowe zapalenie wątroby typu "C", ponosi wydatki na leki i leczenie oraz na dojazdy na dializy. Oświadczyła, że wspólne gospodarstwo domowe prowadzi z 9-letnią wnuczką, która znajduje się na jej całkowitym utrzymaniu.

W części wniosku o prawo pomocy dotyczącej posiadanego majątku nieruchomego skarżąca oświadczyła, że ma domek wiejski o powierzchni 53 m-. Wnioskodawczyni podała, że nie ma żadnych oszczędności, czy wartościowych ruchomości, jest natomiast zadłużona. Oświadczyła, że spłaca kredyt w wysokości 3.000 zł zaciągnięty w Eurobanku, kredyt w wysokości 3.000 zł zaciągnięty w GE Money Bank SA oraz kredyt w wysokości 3.000 zł zaciągnięty w AIG Credit SA.

Skoro wnioskodawczyni korzysta już z prawa pomocy w części, zatem jej rozszerzone żądanie należało rozpoznać zgodnie z treścią przepisu art. 246 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy. Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Oznacza to, że prawo pomocy ma charakter szczególny i wyjątkowy, a skorzystać z tego uprawnienia mogą jedynie osoby w rzeczywiście ciężkiej sytuacji finansowej, pozbawione majątku, stałego miesięcznego dochodu lub uzyskujące go w takiej wysokości, że nie są w stanie uiścić nawet najmniejszej należności sądowej (bezrobotni, emeryci, renciści, osoby samotnie wychowujące dzieci).

Z przedłożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach wynika, że biorąc pod uwagę wysokość miesięcznych dochodów, sytuacja finansowa skarżącej nie pozwala na uiszczenie jakichkolwiek kosztów sądowych w niniejszej sprawie. Jest osobą w starszym wieku i cierpi na chorobę nerek oraz zapalenie wirusowe wątroby typu "C". W związku z tymi dolegliwościami ponosi zwiększone wydatki bieżącego utrzymania, które przeznacza na leki i dojazdy na dializy. Ma na utrzymaniu wnuczkę w wieku szkolnym. Posiada wprawdzie majątek nieruchomy, który co do zasady można wykorzystać jako źródło dodatkowego dochodu, jednak przeznacza go w całości na własne cele mieszkaniowe i realnie nie ma możliwości czerpania z niego dodatkowych środków. Domowy budżet obciążają także koszty obsługi zaciągniętych kredytów.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że wnioskodawczyni spełnia przesłanki uprawniające ją do skorzystania z prawa pomocy w całości (art. 246 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy). Wnioskodawczyni korzystając z pomocy prawnej ustanowionego z urzędu adwokata, została zwolniona od obowiązku poniesienia kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

Na podstawie art. 258 § 1 i 2 pkt 7 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak we wstępie.