II SA/Po 65/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3019436

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2020 r. II SA/Po 65/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jan Szuma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. C. na postanowienie z dnia (...) kwietnia 2020 r. o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie z połączonych skarg M. G., W. M., P. B. oraz M. C. oraz Spółki Poland sp. z o.o. w (...) na decyzję Wojewody z dnia (...) listopada 2019 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2020 r., II SA/Po 65/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu wniosku M. G., W. M., P. B. oraz M. C., odmówił wnioskodawcom wstrzymania zaskarżonej decyzji, to jest decyzji Wojewody z dnia (...) listopada 2019 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (k. 100-103 akt sądowych).

Powyższe postanowienie doręczono stronom, w tym między innymi M. C. Ten ostatni odebrał je (...) maja 2020 r. (zob. pismo przewodnie na k. 115 akt sądowych oraz zwrotne potwierdzenie odbioru na k. 133 akt sądowych).

Na powyższe postanowienie M. C. wniósł zażalenie, nadając je w urzędzie pocztowym (...) maja 2020 r. (zob. pieczęć na kopercie na k. 139 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zażalenie M. C. podlega odrzuceniu jako złożone po terminie.

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia zaskarżonego postanowienia.

Skoro M. C. odebrał postanowienie z dnia (...) kwietnia 2020 r. w dniu (...) maja 2020 r., co bezspornie wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, które podpisał (k. 133 akt sądowych), to oznacza, że zażalenie powinien złożyć najpóźniej (...) maja 2020 r. Terminowi temu uchybił.

Zgodnie z art. 197 § 2 p.p.s.a. zasadniczo do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Stosownie z kolei do art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną (tu odpowiednio: zażalenie) wniesioną po upływie terminu.

Skoro zatem zażalenie M. C. złożono po terminie, to oznacza, że zaistniały przesłanki do jego odrzucenia na posiedzeniu niejawnym.

Uzupełniając powyższe Sąd zobligowany jest odnieść się także do kwestii biegu terminów w postępowaniu sądowoadministracyjnym w kontekście wprowadzonego stanu epidemii.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, dalej "ustawa COVID-19"), który wszedł w życie 31 marca 2020 r., "w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych (...) - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres". Stan wstrzymania terminów obecnie uchylono, jednak trwał on z całą pewnością w okresie od (...) do (...) maja 2020 r., kiedy to M. C. uprawniony był do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Działanie art. 15zzs ust. 1 ustawy COVID-19 zasadniczo wstrzymało terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowoadministracyjnych, jednak nie we wszystkich tego rodzaju postępowaniach.

Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z art. 15zzs ust. 2 ustawy COVID-19 wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w art. 15zzs ust. 1, nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy między innymi w sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5 ustawy COVID-19. Art. 14a ustawy COVID-19 wprowadził kategorię spraw "pilnych" (zob. art. 14a ust. 3 ustawy COVID-19). W ust. 5 tego przepisu wskazano, że "sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 3, są sprawy, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności".

Postanowienie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w niniejszej sprawie wydano w warunkach wewnętrznych zarządzeń w sadach administracyjnych, które niemalże całkowicie wstrzymywały ich działalność z powodu epidemii. Nastąpiło to właśnie dlatego, że jego przedmiotem było rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W konsekwencji, w odniesieniu do ciągu czynności procesowych związanych z wydaniem i zaskarżeniem tego postanowienia znalazł zastosowanie wyjątek z art. 15zzs ust. 2 w zw. z art. 14a ust. 5 ustawy COVID-19. Oznacza to, że po doręczeniu postanowienia z dnia 2 kwietnia 2020 r. termin do wniesienia na nie zażalenia rozpoczął bieg na normalnych zasadach. Jak wskazano, terminowi do wniesienia zażalenia uchybiono, a więc wniesione zażalenie podlegało odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.