Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722647

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 września 2019 r.
II SA/Po 65/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. i K. K. na decyzję Wojewody z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku na wniosek z dnia (...) r.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r.r. M. K. i K. K. wnieśli skargę na wskazaną w rubrum decyzję Wojewody.

Po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 sierpnia 2019 r. Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczył go na dzień 27 sierpnia 2019 r.

W dniu 27 sierpnia 2019 r. Sąd z uwagi na ujawnione okoliczności postanowił zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo; odroczyć posiedzenie i nowy termin wyznaczyć z urzędu.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. M. K. i K. K. wnieśli o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w dniu 27 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Po 65/19.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."), uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Z kolei w myśl § 2 art. 141 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Z analizy powyższych przepisów wynika, że uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu chyba, że skargę oddalono - w takiej sytuacji uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony. W każdym jednak przypadku uzasadnienie wyroku może być sporządzone dopiero po ogłoszeniu wyroku.

Złożony przez skarżących wniosek o sporządzenie uzasadnienia był przedwczesny, gdyż w dniu 27 sierpnia 2019 r. nie został w niniejszej sprawie wydany żaden wyrok. Wymieniony wniosek nie wywołuje więc skutków procesowych i jest powodem do wydania postanowienia o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. akt II GZ 459/13 oraz z dnia 28 października 2016 r., sygn. akt II FZ 618/16 - orzeczenia dostępne na stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając powyższe na uwadze, Sąd działając na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.