Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 sierpnia 2008 r.
II SA/Po 65/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Szaniecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.W. i J.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia zwrócić skarżącym kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem nadpłaconej opłaty sądowej od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący A.W. i J.W. reprezentowani przez r.pr. A.D. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) w sprawie odmowy uchylenia, na skutek wznowienia postępowania administracyjnego, decyzji Wójta Gminy z dnia (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do skargi dołączono dowód wpłaty kwoty 500 zł tytułem wpisu od skargi (k. 3 akt sądowych).

Zgodnie z treścią przepisu § 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego pobiera się w wysokości 200 zł.

Wobec tego różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi zwraca się stronie z urzędu na jej koszt (art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Sąd ma obowiązek odliczyć od zwracanej kwoty wysokość opłaty pocztowej, jeśli przekazuje ją pocztą lub koszty przelewu bankowego, jeśli zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy strony. Konieczność obciążenia strony kosztami zwrotu nadpłaconej kwoty nie wystąpi w razie odebrania gotówki w kasie sądu.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 225 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwrócono skarżącym nadpłacony wpis od skargi w wysokości 300 zł, jak orzeczono w postanowieniu.