Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 września 2008 r.
II SA/Po 648/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Kamieńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi E. F., K. F. i K. F. na decyzję Wojewody z dnia (..). Nr (..]; w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 8 lipca 2008 r. E. F., K. F. i K. F. złożyli skargę na decyzję Wojewody z dnia (..) w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwukondygnacyjnego z podpiwniczeniem oraz budynków gospodarczych usytuowanych na nieruchomości położonej w P. przy ul. A. (działka nr (..), ark. (..), obręb G.).

Sąd pismami z dnia 24 lipca 2008 r., doręczonymi adresatom w dniu 28 lipca 2008 r. (k. 18-20 akt sądowych), wezwał skarżących do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez złożenie 7 odpisów skargi oraz uiszczenia solidarnie wpisu od skargi w kwocie 500 zł - pod rygorem odrzucenia skargi.

W wyznaczonym przez Sąd terminie skarżący nie usunęli braków formalnych skargi, ani nie uiścili wpisu.

Z uwagi na powyższe na podstawie 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.