Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 października 2008 r.
II SA/Po 638/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 października 2008 r. sprawy ze skargi E. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru z dnia (..) Nr (..) w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych; postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 3 lipca 2008 r. E. P. wniósł skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (..) w przedmiocie nakazania R. i L. H. obowiązku wykonania robót budowlanych - dodatkowej płyty żelbetowej na powierzchni istniejącej płyty wierzchniej zbiornika bezodpływowego na działce nr ew. (..) w Ł., gm. W. oraz sporządzenia projektu zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonywanych robót.

Sąd pismami z 22 lipca 2008 r. wezwał skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi w kwocie 500,- złotych oraz usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie siedmiu odpisów skargi - pod rygorem jej odrzucenia.

Z adnotacji listonosza na zwrotnym potwierdzeniu odbioru wymienionych wyżej pism wynika, że pisma te zostały odebrane w dniu 25 lipca 2008 r. w miejscu zamieszkania skarżącego przez jego córkę W. P. (k. 11 akt sądowych). Zważywszy na treść art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.), zgodnie z którym jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, uznać należy, że wezwanie doręczono skarżącemu prawidłowo. Zatem końcowy termin na wykonanie wezwania upływał z dniem 1 sierpnia 2008 r. Skarżący w zakreślonym terminie nie uiścił wpis od skargi, ani nie usunął jej braków formalnych.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.