Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 listopada 2007 r.
II SA/Po 635/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi E.S. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zaniechania dalszego stosowania wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym postanawia przyznać adw. T.K. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu tytułem zwrotu nieopłaconej pomocy prawnej kwotę (...) zł w tym kwotę (...) zł tytułem podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia (...) r. oddalił skargę E.S. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie odmowy zaniechania dalszego stosowania wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym. Następnie postanowieniem z dnia (...) r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu ustanowił dla zwolnionej od kosztów sądowych E.S. adwokata, którego wyznaczyła O.R.A. w P.

Pismem z dnia (...) r. ustanowiona z urzędu pełnomocnik skarżącej, adwokat T.K. poinformowała, iż nie znajduje podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej o czym informowała skarżącą, na potwierdzenie czego załączyła adresowaną do niej opinię.

Stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie § 19 pkt 1 w zw. § 18 ust. 1 pkt 1c i pkt 2b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), zasądził na rzecz adwokat T.K. kwotę (...) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Przy ustalaniu wysokości kosztów, w takiej kwocie Sąd wziął pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz nakład pracy poniesiony przez pełnomocnika.