Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436717

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 marca 2014 r.
II SA/Po 632/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Zieliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział II po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. E. na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia (...) 2012 r., nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia odrzucić zażalenie W.E. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 marca 2013 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 7 marca 2013 r. odrzucił zażalenie W. E. na postanowienie tego Sądu z dnia 24 stycznia 2013 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Pismem z dnia 8 kwietnia 2013 r. W. E. wniosła z zachowaniem siedmiodniowego terminu zażalenie na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 5 lutego 2014 r. wezwano skarżącą do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od zażalenia w kwocie 100,- zł pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to zostało doręczone osobie uprawnionej do odbioru przesyłki w dniu 3 marca 2014 r. (k. 197 akt sądowych).

Jak wynika z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo-Budżetowy tut. Sądu we wskazanym terminie wpisu nie uiszczono (k. 202 akt sądowych).

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., przewiduje, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Strona wnosząca zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego winna uiścić wpis w kwocie 100 zł, o czym stanowi przepis § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Skoro zatem, pomimo wezwania do uiszczenia wpisu, zażalenie W. E. nie zostało opłacone należało je odrzucić. Stąd na podstawie art. 220 § 3, art. 58 § 3 i art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.