Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 lutego 2009 r.
II SA/Po 631/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Kamieńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. i A. S. na decyzję Wojewody z dnia (..) Nr (..) w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania; postanawia odrzucić skargę kasacyjną B. S.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 27 listopada 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę B. i A. S. na decyzję Wojewody z dnia (..) Nr (..) w przedmiocie odmowy ustalenia na rzecz skarżących odszkodowania za działkę nr (..) położoną we wsi S., Gm. O.

Wnioskiem z dnia 27 listopada 2008 r. skarżący A. S. zwrócił się do Sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Zgodnie z art. 142 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 15, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) uzasadnienie wyroku doręcza się tylko tej stronie, która złożyła wniosek. Sąd, stosownie do przytoczonego przepisu, w dniu 18 grudnia 2008 r. doręczył A. S. odpis wyroku z uzasadnieniem.

W dniu 19 stycznia 2009 r. skarżący B. i A. S. wnieśli wspólnie skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Z brzmienia przepisu wynika zatem, że skarga kasacyjna nie może być skutecznie wniesiona bez uprzedniego wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Skarga taka jako przedwczesna jest niedopuszczalna. Oznacza to, że osoba, która nie wystąpiła o uzasadnienie orzeczenia nie może skutecznie wnieść skargi kasacyjnej, nawet w sytuacji, gdy orzeczenie to zostało uzasadnione na wniosek innej strony i jej doręczone (por. post. NSA z 7 lipca 2004 r., GZ 25/04, ONSAiWSA 2005, nr 1, poz. 12).

Zważywszy na fakt, że skarżąca B. S. nie złożyła wniosku o uzasadnienia wyroku, Sąd na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.