Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 lutego 2008 r.
II SA/Po 63/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Kamieńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi E. spółka z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Wojewody z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę; postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca E. sp. z o.o. działając przez swojego pełnomocnika - radcę prawnego złożyła skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę linii kablowej n.n. 0,4 kV na działce nr (...), działce nr (...), obręb S. położonych w P. przy ul. Ż., B., D. i M.

Wpis od skargi na decyzję z w sprawach skarg z zakresu budownictwa jest stały i wynosi 500,-zł (zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w przypadku wniesienia przez adwokata lub radcę prawnego nienależycie opłaconej skargi, od której pobiera się opłatę stałą, sąd - bez wezwania o uiszczenie opłaty - odrzuca skargę.

Z powołanych przepisów wynika, że pełnomocnik skarżącej spółki winien był - bez wzywania go przez Sąd - uiścić wpis stały w kwocie 500,- zł w terminie właściwym do wniesienia skargi.

Wobec faktu, iż wnoszący przedmiotową skargę profesjonalny pełnomocnik nie uiścił wpisu, Sąd na podstawie art. 221 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.