Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 października 2008 r.
II SA/Po 622/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 października 2008 r. sprawy ze skargi C. i A. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (..). Nr (..) w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu C. i A. C. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (..) w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty w kwocie (...) zł należnej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustaloną na dzień sprzedaży nieruchomości położonej w Wilkowicach, oznaczonej jako działka nr (..), ark. (..), o pow. 0,1081 ha, zapisanej w KW nr (..) i stanowiącej własność skarżących.

Sąd pismami z dnia 18 lipca 2008 r. wezwał skarżących do podania w terminie 7 dni wartości przedmiotu zaskarżenia. W odpowiedzi skarżący wskazali, że wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi (...) zł

W tej sytuacji Sąd pismami z dnia 30 lipca 2008 r. wezwał skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi w kwocie 100 zł pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący nie odebrali osobiście wezwania Sądu. Dlatego zgodnie z art. 73 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) i wytycznymi zawartymi w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2006 r. (sygn. P 13/05, publ. OTK-A 2006/2/20) pismo złożono na okres siedmiu dni w placówce pocztowej, a zawiadomienie o tym umieszczono w skrzynce na korespondencję, następnie - po upływie wskazanego terminu ponownie umieszczono w skrzynce pocztowej zawiadomienie o złożeniu wezwania na okres kolejnych siedmiu dni w placówce pocztowej (k. 48 i 49 akt sądowych). Tym samym wyczerpano tryb doręczenia zastępczego przewidziany w razie niemożności doręczenia pisma osobiście adresatowi. Uznać zatem należy, że skoro przesyłki zawierające wezwanie zostały powtórnie awizowane w dniu 12 sierpnia 2008 r., to licząc, że skarżący mieli siedem dni na ich podjęcie w placówce pocztowej (tj. do dnia 19 sierpnia 2008 r.) termin do uiszczenia wpisu upłynął im w dniu 26 sierpnia 2008 r. Do tego dnia skarżący nie uiścili wpisu.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę C. i A. C. należało odrzucić.