Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2008 r.
II SA/Po 621/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. C. i A. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Rozpoznając złożony w niniejszej sprawie wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu wyjaśnić należy, że po doręczeniu (...) r. r. odpisu postanowienia, którym Sąd odrzucił skargę w niniejszej sprawie (k..), skarżący pismem nadanym w Urzędzie Pocztowym w L. (...) r. złożyli wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu (k.). Do wniosku nie załączono dowodu uiszczenia wymaganego wpisu sądowego w kwocie (...) zł.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Stosownie do treści art. 88 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W ocenie Sądu termin 7 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wymaganego wpisu od skargi należy w niniejszej sprawie liczyć od dnia doręczenia skarżącemu odpisu postanowienia z dnia (...) r. o odrzuceniu skargi. Bez wątpienia, bowiem jeżeli skarżący nie wiedzieli wcześniej o wezwaniu do uiszczenia wpisu, to dowiedzieli się o nim najpóźniej z datą odbioru odpisu postanowienia o odrzuceniu skargi. Skarżący w dniu otrzymania odpisu tego postanowienia tj. w dniu (...) r. dowiedzieli się o popełnionym uchybieniu, które jak twierdzili spowodowane było pobytem na wyjeździe urlopowym w okresie od (...) r. Podkreślenia jednak wymaga, iż wskazane we wniosku, przeszkody nie dotyczyły okresu, w którym skarżący dowiedzieli się o popełnionym uchybieniu oraz o odrzuceniu przez Sąd ich skargi.

W okolicznościach niniejszej sprawy przyjąć należało zatem, że złożenie przez skarżących w dniu (...) r. (data stempla pocztowego) wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi było spóźnione. Termin wskazany w art. 87 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi upłynął, bowiem w dniu (...) r. (...), tj. siódmego dnia licząc od doręczenia postanowienia o odrzuceniu skargi

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 88 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.