Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 9 października 2008 r.
II SA/Po 614/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 9 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi R. S. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) została wydana decyzja odmawiająca w trybie art. 51 ust. pkt. 2 prawa budowlanego wydania nakazu wykonania szeregu robót budowlanych.

Decyzję tę R. S. otrzymał dnia 12 stycznia 2007 r.

Skargę do tut. Sądu nadał na poczcie dnia 13 czerwca 2008 r. Podkreślił w niej, że wie o przekroczeniu terminu do jej wniesienia, wskazując na normę z art. 156 § 2 k.p.a.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia (art. 58 § 1pkt. 2 cyt. ustawy).

Przedmiotowa skarga została wniesiona po upływie ponad roku od jej doręczenia.

Jako spóźniona ulec musiała zatem odrzuceniu.