Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031374

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
II SA/Po 610/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Zieliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi Z. B. (Z. B.) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia (...) maja 2012 r. nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia uchylić wystąpienie (postanowienie) z dnia 19 listopada 2015 r. o ustanowienie kuratora spadku po skarżącym Z.(...) B., zmarłym w dniu (...) 2014 r. (w) (...).

Uzasadnienie faktyczne

Wobec braku ustalenia (wskazania lub zgłoszenia się) następców prawnych skarżącego Z. B. tutejszy Sąd w postanowieniu z dnia 19 listopada 2015 r. wystąpił do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku po skarżącym zmarłym w dniu (...) 2014 r. (w) (...). Wystąpienie zostało pierwotnie skierowane do Sądu Rejonowego w W., a następnie zostało przez ten Sąd przekazane postanowieniem z dnia (...) grudnia 2015 r. sygn. akt (...) do Sądu Rejonowego (...) (w) W., jako miejscowo i rzeczowo właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Właściwy w sprawie sąd spadku, tj. Sąd Rejonowy (...) (w) W. (...) Wydział Cywilny w piśmie z dnia 31 marca 2016 r. poinformował tutejszy Sąd, że przed tym sądem spadku pod sygn. akt (...) prowadzone było postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Z. B. zmarłym w dniu (...) 2014 r. (w) (...), w którym sąd spadku w postanowieniu z dnia (...) stycznia 2015 r. stwierdził, że spadek po zmarłym - w tym wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne położone w miejscowości (...), dla którego księgę wieczystą nr (...) prowadzi Sąd Rejonowy w G.(...). - nabyła na podstawie testamentu notarialnego J. B. Wobec tego faktu Sąd Rejonowy zobowiązał tutejszy Sąd do oświadczenia w terminie 14 dni, czy podtrzymuje wniosek o ustanowienie kuratora spadku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

W myśl art. 128 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), jeżeli w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą się lub nie zostaną wskazani następcy prawni zmarłej strony, sąd może z urzędu zwrócić się do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku, chyba że kurator taki już wcześniej został ustanowiony.

Ponieważ aktualnie - przeciwnie niż w dacie wydania postanowienia z dnia 19 listopada 2015 r. - następca prawny zmarłego Z. B. został wskazany przez sąd spadku i jest już tutejszemu Sądowi znany, co wynika z pisma sądu spadku z dnia 31 marca 2016 r. (następca prawny został ustalony przez właściwy sąd spadku jeszcze przed wydaniem przez tutejszy Sąd postanowienia z dnia 19 listopada 2015 r.), należało na podstawie art. 165 i art. 160 p.p.s.a. uchylić postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r. o wystąpieniu o ustanowienie kuratora spadku po zmarłym Z. B.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie powołanych przepisów orzekł, jak w sentencji. Przedmiotowe postanowienie jest w swych skutkach równoznaczne z cofnięciem wystąpienia o ustanowienie kuratora spadku po zmarłym Z. B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.