Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1599901

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 11 października 2011 r.
II SA/Po 570/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Witkowicz-Grochowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 października 2011 r. sprawy o sprostowanie postanowienia referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 października 2011 r. dotyczącego prawa pomocy w sprawie ze skargi T. C. na decyzję Kierownika Urzędu do Sprawa Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) maja 2011 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień wdowy po kombatancie postanawia sprostować oczywistą omyłkę polegającą na błędnym wskazaniu nazwiska skarżącej w punkcie 2 sentencji postanowienia w ten sposób, że nazwisko "C." zastąpić nazwiskiem "C.".

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 7 października 2011 r. rozpoznano wniosek T. C. o przyznanie prawa pomocy.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 156 § 1 i § 2 w związku z art. 166 i art. 258 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sprostować można z urzędu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W wyniku takiej oczywistej omyłki pisarskiej doszło do wskazania w punkcie 2 sentencji postanowienia referendarza sądowego z dnia 7 października 2011 r. błędnego nazwiska skarżącej. Znajduje to potwierdzenie w aktach sądowych i administracyjnych załączonych do niniejszej sprawy.

Wobec powyższego na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w związku z art. 166 i art. 258 § 1 i § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w postanowieniu.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.