Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722698

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 września 2019 r.
II SA/Po 558/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy (...), L. J. na zarządzenie zastępcze Wojewody z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego postanawia zwrócić skarżącemu L. J. kwotę (...) złotych ((...) złotych) tytułem nienależnie uiszczonej opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem oraz nienależnie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 29 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargi Gminy (...) oraz L. J. na wskazane w rubrum zarządzenie zastępcze Wojewody.

W dniu (...) r. L. J. wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem (k. 50 akt sąd.), uiszczając na rachunek bankowy Sądu kwotę (...) zł tytułem opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem (k. 71 akt sąd.).

Następnie pismem z dnia (...) r. L. J. wniósł skargę kasacyjną od wydanego w sprawie wyroku, uiszczając na rachunek bankowy Sądu kwotę (...) zł tytułem wpisu od skargi kasacyjnej (k. 79 akt sąd.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; dalej: "u.s.g."), postępowanie sądowe wszczęte ze skargi na zarządzenie zastępcze w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego, o którym mowa w art. 98a u.s.g. - jest wolne od opłat sądowych. Jak przy tym wynika z art. 212 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a."), opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna.

Skoro więc postępowanie sądowe w przedmiotowej sprawie było wolne od opłat sądowych, uiszczone przez L. J. kwoty: (1) (...) zł tytułem wpisu od skargi kasacyjnej oraz (2) (...) zł tytułem opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem - łącznie (...) zł - jako nienależne podlegają zwrotowi.

Zgodnie z art. 225 p.p.s.a., opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W świetle powyższego Sąd na podstawie art. 225 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.