Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2226710

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2017 r.
II SA/Po 549/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świstak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu (...) stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia I. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2016 r. sygn. akt II SA/Po 549/16 w sprawie ze skargi I. K. na postanowienie Wojewody z dnia (...) maja 2016 r. Nr (...) w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego; postanawia odrzucić zażalenie I. K.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu sprzeciwu I. K. na postanowienie referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia (...) listopada 2016 r. odmawiające przyznania prawa pomocy, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Postanowienie doręczono skarżącemu w dniu 9 stycznia 2017 r. z błędnym pouczeniem o zażaleniu. Następnie pismem doręczonym skarżącemu tego samego dnia poinformowano, że od postanowienia z dnia 20 grudnia 2016 r. nie przysługuje zażalenie i wyjaśniono, że pouczenie dołączone do doręczonego postanowienia było błędne.

Mimo powyższego I. K. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 260 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 718), dalej p.p.s.a., Sąd rozpoznając sprzeciw od zarządzenia czy postanowienia referendarza utrzymuje je w mocy lub zmienia. Sąd orzeka przy tym jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu (art. 260 § 2 p.p.s.a.). Z przepisów ustawy nie wynika przy tym, że orzeczenie Sądu działającego jako sąd drugiej instancji podlega zaskarżeniu w ramach zażalenia.

Skarżący pomimo, że wyjaśniono mu, że od postanowienia z dnia 20 grudnia 2016 r. nie przysługuje środek zaskarżenia wniósł zażalenie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 260 § 2 w związku z art. 197 § 2 i w zw. z art. 178 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.