Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092084

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 lipca 2016 r.
II SA/Po 547/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) 2014 r. Nr (...) w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

2.

zasądzić od Wojewody Wielkopolskiego na rzecz (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. kwotę 457,- zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 października 2014 r. "A" sp. z o.o. z siedzibą w P. wniosła do tutejszego Sądu skargę na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) 2014 r. nr (...), która wydana została po rozpatrzeniu odwołań W. N. Spółki "A". Wojewoda Wielkopolski uchylił decyzję Starosty M. z dnia (...) 2014 r. znak: (...) w całości i orzekł o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gm. M., oznaczonej nr ewid. (...) z obrębu B., stanowiącej własność W.N., w sposób określony w podaniu z 17 grudnia 2013 r.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda Wielkopolski wniósł o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu upływu terminu do wniesienia skargi na wydaną przez niego w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej: p.p.s.a., decyzję autokontrolą z dnia 15 października 2014 r., uwzględniającą skargę "A" sp. z o.o. Wymienioną decyzją Wojewoda uchylił w całości własną decyzję z dnia (...) 2014 r. nr (...) oraz stwierdził, iż działanie stanowiącej przedmiot wniesionej skargi nie miało miejsca bez podstawy prawnej ani z rażącym naruszeniem prawa.

Sąd postanowieniem z dnia 4 grudnia 2014 r. zawiesił postępowanie w sprawie, które następnie postanowieniem z dnia 25 czerwca 2015 r. podjął, mając na uwadze prawomocny wyrok tut. Sądu z dnia 25 marca 2015 r. sygn. akt IV 1232/14, którym uchylona została wyżej opisana decyzja autokontrola z dnia 15 października 2014 r.

Wnioskiem z dnia 14 lipca 2015 r. pełnomocnik skarżącej Spółki wniósł o zawieszenie postępowania z uwagi na wydanie przez Wojewodę Wielkopolskiego kolejnej decyzji autokontrolnej - decyzji z dnia (...)2015 r. Nr (...), którą organ ten ponownie w całości uchylił decyzję własną z dnia (...) 2014 r. nr (...) oraz, w rozpatrzeniu odwołania W.N. - uchylił decyzję organu I instancji w części obejmującej punkt 2 i 3, a pozostały jej zakres utrzymał w mocy. W dniu 22 lipca 2015 r. do tut. Sądu wpłynęła skarga W. N. na powyższą decyzję, która zarejestrowana została pod sygn. akt IV SA/Po 562/15.

Mając powyższe na uwadze Sąd postanowieniem z dnia 3 września 2015 r., sygn. akt II SA/Po 547/15, ponownie zawiesił postępowanie w sprawie.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 24 marca 20016 r. sygn. akt IV SA/Po 562/15 Sąd skargę oddalił.

W tych uwarunkowaniach Sąd postanowił o podjęciu postępowania sądowoadministracyjnego zawieszonego w niniejszej sprawie postanowieniem z dnia 3 września 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Postępowanie sądowoadministracyjne podlega umorzeniu.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej: p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego będąca przedmiotem niniejszej sprawy - decyzja z dnia (...) 2014 r., nr (...), została wyeliminowana z obrotu prawnego decyzją autokontrolą z dnia (...) 2015 r. nr (...), która w całości uwzględniała skargę Spółki "A". Decyzja ta podlegała kontroli sądowej na skutek skargi wniesionej przez W. N. Prawomocnym wyrokiem z dnia 24 marca 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 562/15, Sąd oddalił skargę W. N., wniesioną na wymienioną decyzję autokontrolą.

W związku z tym należy stwierdzić, że zaskarżona w niniejszej sprawie decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) 2014 r. została na trwałe (prawomocnie) usunięta z obrotu prawnego. Brak zatem przedmiotu zaskarżenia, co powoduje, że postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe i na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a. należało je umorzyć, o czym Sąd orzekł w punkcie I sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 201 § 1 w zw. z art. 205 § 2 p.p.s.a. oraz § 2 ust. 1 i 2, § 3 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461) w zw. z § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.