II SA/Po 536/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2633280

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2018 r. II SA/Po 536/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 lipca 2018 r. sprawy ze skargi S. L. na decyzję Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) lutego 2018 r. Nr (...) w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 4 kwietnia 2018 r. (data nadania w placówce pocztowej) skarżący - S. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) 2018 r. Nr (...) przyznającej bezterminowo świadczenie pieniężne w wys. (...) zł miesięcznie począwszy od lutego 2018 r.

Z nadesłanych przez organ akt sprawy wynikało, że powyższa decyzja - na skutek wniosku S. L. o ponowne rozpatrzenie sprawy - została decyzją z dnia (...) 2018 r. nr (...) utrzymana w mocy.

W związku z powyższym Sąd pismem z dnia 12 lipca 2018 r. wezwał skarżącego do podania w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, czy jego pismo z dnia 4 kwietnia 2018 r. stanowi skargę do tutejszego Sądu, a jeżeli tak do podania w powyższym terminie, czy przedmiotem skargi jest decyzja, postanowienie lub inny akt z zakresu działalności administracji publicznej, jeżeli tak to z jakiej daty i przez jaki organ wydany, czy bezczynność lub przewlekłość organu, jeżeli tak to jakiego organu i w jakim przedmiocie.

W odpowiedzi S. L. podał, że przedmiotem skargi jest decyzja Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) 2018 r. przyznająca skarżącemu świadczenie pieniężne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej p.p.s.a.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie (art. 53 § 2 p.p.s.a.). Jednakże, w myśl art. 52 § 3 p.p.s.a. jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa.

S. S. Leszczyński czyniąc przedmiotem zaskarżenia do tutejszego Sądu decyzję Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) 2018 r. Nr (...) przyznającej mu świadczenie pieniężne, równocześnie skorzystał z prawa złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (wniosek wpłynął do organu 15 lutego 2018 r.). W związku z powyższym uznać należy, że skoro skarżący zainicjował postępowanie o ponowne rozpatrzenie sprawy, niedopuszczalne było zaskarżenie do Sądu decyzji Szefa Urzędu z dnia 2 lutego 2018 r. Zasadą wynikającą z art. 52 § 1 p.p.s.a. jest bowiem, że skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. W tej sytuacji dopuszczalna była skarga na wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy decyzję Szefa Urzędu z dnia (...) 2018 r., doręczona skarżącemu w dniu 23 kwietnia 2018 r. Skarżący tymczasem przed doręczeniem mu powyższej decyzji, wniósł do tutejszego Sądu skargę na decyzje organu z dnia (...) 2018 r., choć jednocześnie skorzystał z prawa złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Uznawszy w świetle art. 52 § 1 i 3 p.p.s.a., że skarga S. L. jest niedopuszczalna, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 5 p.p.s.a. orzekł o jej odrzuceniu.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.