Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835491

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
II SA/Po 504/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga.

Sędziowie WSA: Danuta Rzyminiak-Owczarczak, Tomasz Świstak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi A. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) 2015 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.