II SA/Po 488/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2462586

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 marca 2018 r. II SA/Po 488/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Katarzyna Witkowicz-Grochowska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata A. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2017 r. Nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia przyznać adwokatowi A. S. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu), tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu opłatę w wysokości (...) zł ((...) złotych), podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług w wysokości (...) zł ((...)).

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2017 r. oddalił skargę W. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W związku z przyznaniem skarżącemu w ramach prawa pomocy pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła adwokata A. S., którego zawiadomiła o wyznaczeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. W dniu 19 lutego 2018 r. pełnomocnik z urzędu wniósł do WSA w Poznaniu opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od powyższego wyroku Sądu wraz z wnioskiem o zasądzenie kosztów nieopłaconej nawet w części pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Stosownie do art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") do czynności referendarza sądowego w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy należy m.in. wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi lub radcy prawnemu (...) za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków.

Zgodnie z art. 250 § 1 p.p.s.a. wyznaczony adwokat, radca prawny (...) otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad prawnych określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych (...) w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrot niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W rozpoznawanej sprawie szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1714).

W myśl przepisu § 2 rozporządzenia z 2016 r. koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

1)

opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz

2)

niezbędne i udokumentowane wydatki adwokata ustanowionego z urzędu.

Zgodnie z przepisem § 4 ust. 1 rozporządzenia opłatę ustala się w wysokości określonej w rozdziałach 2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy i wysokości 150% opłat określonych w rozdziałach 2-4 (ust. 2).

W myśl zaś § 4 ust. 3 rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.

Pełnomocnik w ramach czynności pomocy prawnej objętej wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia sporządził i wniósł opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu, zatem ta czynność była czynnością wykonaną w postępowaniu w drugiej instancji w niniejszej sprawie przez tego wyznaczonego z urzędu pełnomocnika, przewidzianą w rozporządzeniu, za którą przyznaje się wynagrodzenie. W tym zakresie pomoc prawna została skarżącemu faktycznie udzielona.

Zgodnie z treścią § 21 ust. 1 pkt 2 lit "b" rozporządzenia opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji: za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Opłata, o której mowa w pkt 1 dotycząca postępowania przed sądem administracyjnym w I instancji, do którego nawiązuje § 21 ust. 1 pkt 2 lit "b" rozporządzenia, wynosi zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 lit "c" 240 zł.

Uwzględniając rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz nakład pracy poniesiony przez pełnomocnika z urzędu, który nie prowadził sprawy w I instancji, należało przyznać pełnomocnikowi za udzieloną skarżącemu nieopłaconą pomoc prawną obejmującą sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, opłatę w kwocie (...) zł (75% x (...) zł), podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, w kwocie (...) zł.

Z tych względów, na podstawie art. 250 § 1 p.p.s.a. i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w związku z § 21 ust. 1 pkt 2 lit "b" i pkt 1 lit "c" oraz § 4 ust. 2, 3 rozporządzenia, orzeczono, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.