Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468884

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 22 maja 2014 r.
II SA/Po 460/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Zieliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 22 maja 2014 r. sprawy ze skargi E. M.i M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącym uiszczony wpis w wysokości 115,13 zł (słownie: sto piętnaście złotych 13/100).

Uzasadnienie faktyczne

Po rozpoznaniu winsoku E. M. i M. M. z dnia 7 października 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławczego w P. decyzją z dnia (...) 2014 r. nr (...) odmówiło stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) 2012 r. o nr (...).

E. M. i M. M. pismem z dnia 21 marca 2014 r. wnieśli skargę na powyższą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 27 lutego 2014 r.

Odpowiadając na skargę Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. wniosło o jej odrzucenie podnosząc, iż skarżący przed wniesieniem skargi nie wyczerpali przysługujących im środków zaskarżenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - dalej: p.p.s.a.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.) Powołane przepisy statuują zasadę pierwszeństwa trybu administracyjnej kontroli postępowania organu administracyjnego w stosunku do kontroli sądowej. Postępowanie sądowoadministracyjne nie może zastępować postępowania administracyjnego, a więc nie może zostać wszczęte, dopóki w postępowaniu administracyjnym nie zostanie wyczerpany tok instancji. Wyczerpanie środków zaskarżenia stanowi podstawową przesłankę dopuszczalności skargi.

W niniejszej sprawie skarżący wskazali, iż przedmiotem ich skargi jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) 2014 r. nr S (...), którą odmówiono stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) 2012 r. o nr (...)., a więc decyzja wydana w pierwszej instancji, od której przysługiwał stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie bowiem z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.,) od decyzji (postanowienia) wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Wskazać przy tym należy, iż w zaskarżonej decyzji zawarto prawidłowe pouczenie o prawie do złożenia takiego wniosku. Pomimo tego skarżący wnieśli skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W te sytuacji należało zatem uznać, że strona skarżąca nie wyczerpała środków zaskarżenia przysługujących jej w postępowaniu administracyjnym, a więc skarga na ww. decyzję z dnia (...) 2014 r., jest niedopuszczalna.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 oraz § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w pkt 2 części rozstrzygającej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.