II SA/Po 436/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2576036

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 31 października 2018 r. II SA/Po 436/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jan Szuma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia E. M. i J. M. na postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. o odrzuceniu zażalenia E. M. i J. M. na postanowienie z dnia 30 marca 2018 r. o odrzuceniu skargi E. M. i J. M. w sprawie ze skargi E. M. i J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2017 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji w sprawie podziału nieruchomości postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 23 marca 2017 r. E. M. i J. M. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2017 r., (...) w przedmiocie odmowy uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji w sprawie podziału nieruchomości (k. 2 akt sądowych).

Postanowieniem z dnia 30 marca 2018 r., II SA/Po 436/17 Sąd odrzucił skargę E. M. i J. M. na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") z uwagi na fakt, że skarżący, pomimo wezwania, nie uiścili w terminie wpisu od skargi (art. 160 akt sądowych).

Dnia 2 maja 2018 r. na numer faksu sądu wpłynęło pismo zwierające w swej treści zażalenie na powyższe postawienie o odrzuceniu skargi (k. 181 akt sądowych).

Zarządzeniem z 2 maja 2018 r. Przewodniczący Wydziału polecił wezwać skarżących do podpisania nadesłanego zażalenia (k. 183 akt sądowych). Zarządzenie to wykonano poprzez wysłanie do E. M. i J. M. wezwań z dnia 10 maja 2018 r. (k. 184 i 185 akt sądowych), a doręczone przesyłki osobiście odebrał J. M. (k. 189 i 190 akt sądowych).

Skarżący nie zareagowali na wezwanie do podpisania zażalenia.

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2018 r. Sąd odrzucił zażalenie E. M. i J. M. z 2 maja 2018 r. na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 p.p.s.a. Wskazał, że mimo wezwania skarżący w wyznaczonym terminie nie podpisali zażalenia (k. 193-195 akt sądowych).

Powyższe postanowienie doręczono skarżącym w dniu 13 lipca 2018 r. (k. 206-207 akt sądowych).

Dnia 20 lipca 2018 r. na numer faksu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło zażalenie (datowane na 17 lipca 2018 r.) na postawienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

Zarządzeniem z 25 lipca 2018 r. Przewodniczący Wydziału polecił wezwać skarżących do podpisania zażalenia oraz do złożenia 6 jego odpisów (k. 216 akt sądowych). Zarządzenie to wykonano poprzez wysłanie do E. M. i J. M. wezwań z dnia 2 sierpnia 2018 r. (k. 217 i 218 akt sądowych), a doręczone przesyłki osobiście odebrał J. M. (k. 219 i 220 akt sądowych).

Dnia 28 sierpnia 2018 r. na adres faksu Sądu wpłynęły trzy kolejne identycznie pisma, w których J. M. i E. M. wskazali, że przesyłają - zgodnie z wezwaniem - sześć odpisów zażalenia. Nadto zwrócili się o uzasadnienie żądania Sądu zawartego w wezwaniu (k. 221-223 akt sądowych).

Poza wymienionymi wyżej czynnościami skarżący nie podpisali własnoręcznie zażalenia nadesłanego faksem dnia 20 lipca 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny dokonuje wstępnej kontroli zażalenia. Kontrola ta obejmuje między innymi spełnienie wymogów formalnych.

Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym (art. 194 § 3 p.p.s.a.). Wymogi, jakim powinny odpowiadać pisma w postępowaniu sądowym, określa art. 46 i art. 47 p.p.s.a. Według art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo powinno zawierać podpis strony.

Zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 p.p.s.a. Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Skoro więc skarżący mimo wezwania nie uzupełnili braków formalnych zażalenia poprzez jego podpisanie, zachodziła podstawa do jego odrzucenia.

Na marginesie sprawy, mając na uwadze prośbę skarżących o uzasadnienie skierowanego do nich wezwania o podpisanie złożonego poprzez faks zażalenia z dnia 20 lipca 2018 r., Sąd wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skuteczne wniesienie pisma, w tym także środka zaskarżenia, wymaga jego własnoręcznego podpisania przez stronę (względnie pełnomocnika). Sąd oczywiście odnotował, że J. M. i E. M. nadsyłali faksem skany pism uprzednio podpisanych własnoręcznie, jednakże tego rodzaju dokumenty przesłane drogą elektroniczną (w tym przypadku przy użyciu telefaxu) uznaje się za niepodpisane. Pismo przesłane drogą elektroniczną zawiera jedynie odwzorowanie podpisu i pozostaje nadal kopią, która wymaga oryginalnego sygnowania.

Wreszcie Sąd informacyjnie dodaje, że została uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta nowelizacja procedury przed sądami administracyjnymi, która pozwoli na wnoszenie pism drogą elektroniczną z elektronicznym podpisem (profilem zaufanym lub podpisem certyfikowanym). Nowelizacja ta wejdzie jednak w życie dopiero 31 maja 2019 r. Obecnie - jak wskazano wyżej - wymaga się od osób występujących przed sądami administracyjnymi, aby własnoręcznie (bądź przez pełnomocnika) podpisywały składane pisma.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.