Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 lutego 2008 r.
II SA/Po 418/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. G. i Z. G. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z dnia (...) lipca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego postanawia zwrócić Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w Poznaniu kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 25 października 2007 r. sygn., akt II SA/Po 418/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, odrzucił skargę R. G. i Z. G. na ww. postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

W przewidzianym ustawą terminie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu wniósł skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do której załączył dowód uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 250 zł.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis sądowy - w niniejszej sprawie - od skargi w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego wynosił 100 zł. Wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł. Uiszczona, więc tytułem wpisu od skargi kasacyjnej opłata, w kwocie przekraczającej wymagany wpis 100 zł stanowi opłatę nienależną

Stosownie do art. 225 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), gdy strona omyłkowo uiści zbyt wysokie opłaty albo opłaty nienależne, sąd ma obowiązek z urzędu zwrócić nadpłaconą kwotę kosztów postępowania.

Zwrot nienależnych kosztów nastąpi po potrąceniu przez księgowość sądu kosztów zwrotu opłaty.

Stosownie do powyższego Sąd na podstawie art. 225 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.