Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2007 r.
II SA/Po 409/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Kamieńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.J. i K.J. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem sporządzonym dnia (...) r. J.J i K.J wnieśli do sądu administracyjnego skargę na decyzję Wojewody W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) r. pismem sporządzonym (...) r. skarżących wezwano do uiszczenia wpisu od skargi, w kwocie (...) zł oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odbiór, doręczonego na wskazany w aktach adres, wezwania w dniu (...) r. własnoręcznym podpisem potwierdziła J.J. Wskazany w wezwaniu termin upłynął jednak bezskutecznie z dniem (...) r.

Wezwanie adresowane do K.J. awizowano dwukrotnie, (...) r. i powtórnie (...) r., jednak pisma nie podjęto. Wezwanie doręczono skarżącemu na adres przez niego wskazany, w sposób określony w art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Wskazany w wezwaniu termin upływał z dniem (...) r., wpisu jednak nie uiszczono.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w sentencji postanowienia.