Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092068

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 lipca 2016 r.
II SA/Po 405/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na decyzję Rektora Uniwersytetu im. A. M. w P. z dnia (...) kwietnia 2016 r., Nr (...), znak (...) w przedmiocie stypendium dla najlepszych studentów postanawia umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) maja 2016 r. P. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na opisaną powyżej decyzję Rektora Uniwersytetu im. A. M. w P., którą utrzymano w mocy decyzję własną z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...), przyznającą skarżącej stypendium rektora dla najlepszych studentów Ii stopnia w miesięcznej wysokości 600 zł w roku akademickim 2015/2016.

Rektor Uniwersytetu im. A. M. w P. rozpatrzył skargę w trybie art. 54 § 1 i 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) i decyzją z dnia (...) czerwca 2016 r., nr (...), uchylił zaskarżoną decyzję własną z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) oraz poprzedzającą ją decyzję własną z dnia (...) grudnia 2015 nr (...) i przyznał skarżącej przedmiotowe stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd umarza postępowanie, gdy stało się ono z innych przyczyn bezprzedmiotowe.

W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja Rektora U. w P. z dnia (...) kwietnia 2016 r. została wyeliminowana z obrotu prawnego w trybie autokontroli z art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tych okolicznościach postępowanie sądowoadministracyjne na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało umorzyć.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.