Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092066

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 lipca 2016 r.
II SA/Po 402/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) marca 20156 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu prawa jazdy postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2016 r. H. D. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. z dnia (...) marca 2016 r., nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Starosty K. z dnia (...) lutego 2016 r., nr (...), o odmowie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy w zakresie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi C, CE.

Jednocześnie w powyższym piśmie skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, podnosząc, iżbrak wstrzymania wykonalności decyzji narazi go na poważne straty związane z utratą pracy i środków utrzymania jego i rodziny.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Reguła ta nie ma jednak charakteru bezwyjątkowego. Jak wynika bowiem z art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o jakich mowa w art. 61 § 1 p.p.s.a., jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo (1) wyrządzenia znacznej szkody lub (2) spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przyjmuje się, że niebezpieczeństwo to grozi szkodą, której nie wynagrodzi ani późniejszy zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie do stanu pierwotnego. Taką sytuacją okaże się w szczególności utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych cech nie może być zastąpiony innym przedmiotem.

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że przedmiotem ochrony tymczasowej nie są wszystkie rozstrzygnięcia organów administracji publicznej, lecz jedynie te, które nadają się do wykonania. Przez wykonanie należy rozumieć dobrowolne lub przymusowe zrealizowanie stanu zawartego w danym akcie. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 30 kwietnia 2010 r., sygn. akt II OZ 381/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

Z akt sprawy wynika tymczasem, iż wolą skarżącego jest wstrzymanie wykonania decyzji odmawiającej mu zwrotu zatrzymanego prawa jazdy. Ze swej istoty tego rodzaju decyzja nie nadaje się do wykonania. Hipotetyczne wstrzymanie jej wykonania nie skutkowałoby obowiązkiem organu do zwrotu skarżącemu zatrzymanego prawa jazdy - czego oczekuje skarżący. Negatywne konsekwencje, jakie bez wątpienia dotykają skarżącego, są rezultatem wcześniejszej czynności zatrzymania prawa jazdy.

W tej sytuacji Sąd na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.