Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2227427

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 grudnia 2016 r.
II SA/Po 373/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Inspektor Sanitarny z dnia (...) kwietnia 2016 r. Nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Skarga kasacyjna K. K. z dnia (...) listopada 2016 r. nie odpowiadała warunkom z art. 176 § 2 w zw. z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jed. Dz. U. z 2016 r. poz. 718) i miała braki formalne, a mianowicie nie zawierała wniosku o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy oraz nie dołączono do niej wymaganej przepisami ilości odpisów.

W dniu (...) listopada 2016 r. pełnomocnik skarżącej został skutecznie wezwany do uzupełnienia wymienionych braków skargi kasacyjnej w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Termin do wykonania tej czynności upływał skarżącej z dniem (...) grudnia 2016 r. Skarżąca w wyznaczonym terminie nie uzupełniła powyższych braków skargi kasacyjnej.

W tym stanie rzeczy, wobec nie uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi kasacyjnej, na podstawie art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) skarga ta podlegała odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.