Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092058

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 lipca 2016 r.
II SA/Po 365/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lipca 2016 r. w sprawy ze skargi S.H. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) 2016 r. o nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. H. wniósł skargę na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) 2016 r. o nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego.

W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału II, pismami z dnia 8 czerwca 2016 r. Sąd wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez: uiszczenie wpisu sądowego w kwocie po 500,- zł oraz nadesłania trzech egzemplarzy poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu skargi. Wezwanie to zostało prawidłowo doręczone osobie uprawnionej do odbioru przesyłki w dniu 10 czerwca 2016 r. (k. 12 akt sądowych). Skarżący został jednocześnie pouczony, że niewykonanie wezwań w terminie 7 dni będzie skutkować odrzuceniem skargi, a także o możliwości złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W zakreślonym terminie, to jest do dnia 17 czerwca 2016 r., skarżący nie uiścił wpisu, a także nie nadesłał odpisów skargi (k. 17 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż stosownie do treści art. 214 § 1 i art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - zwanej dalej jako "p.p.s.a."), strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma (w tym skargi), od którego nie została uiszczona opłata sądowa (w tym wpis sądowy), chyba, że stronie przysługuje ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych określone w art. 239 p.p.s.a. lub zostanie przyznane na jej wniosek stosowne prawo pomocy obejmujące zwolnienie od tych kosztów.

Podkreślić należy, że strona uczyni zadość wezwaniu Sądu w sytuacji, gdy w zakreślonym terminie uiści wpis od skargi albo, gdy w otwartym terminie do jego uiszczenia złoży wniosek o przyznanie prawa pomocy.

W przedmiotowej sprawie skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu, lecz w siedmiodniowym terminie na dokonanie tej czynności, który upłynął w dniu 17 czerwca 2016 r., wpis nie został uiszczony oraz nie złożono wniosku o przyznania prawa pomocy.

W tej sytuacji skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. zgodnie z którym skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Dodatkowo wskazać należy, iż stosownie do treści art. 47 p.p.s.a. do skargi należy dołączyć także właściwą liczbę jej odpisów celem doręczenia uczestnikom postępowania. Brak odpisów skargi dla pozostałych stron - uczestników postępowania stanowi brak formalny skargi, o którym mowa w art. 47 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a. i powoduje, że pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 listopada 2010 r., sygn. II OSK 2269/10 oraz z dnia 29 lipca 2011 r. o sygn. I OSK 1291/11 dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W myśl art. 49 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., jeżeli skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Mimo prawidłowo doręczonego skarżącemu wezwania, w wyznaczonym terminie nie został uzupełniony brak formalny skargi poprzez nadesłanie wymaganej ilości jej odpisów celem doręczenia wszystkim uczestnikom postępowania, których w sprawie jest troje.

Podkreślić należy, iż Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13 (dostępna w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl) uznał, iż niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów pisma i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów przez sąd. Oznacza to, iż Sąd nie może samodzielnie sporządzać odpisów skargi. Tym samym skarga podlegała odrzuceniu także z wyżej wskazanej przyczyny.

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł o odrzuceniu skargi na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.