Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092056

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 lipca 2016 r.
II SA/Po 362/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lipca 2016 r. sprawy ze skargi Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia (...) marca 2016 r. Nr (...) w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym postanawia zwrócić skarżącej Gminie kwotę (...) zł ((...) złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca Gmina reprezentowana przez r. pr. H. P. wraz ze skargą wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przedłożyła dowód uiszczenia kwoty (...) zł tytułem wpisu od powyższej skargi (k. 14, 31 akt sąd.).

Skarżąca w przedmiotowej sprawie dotyczącej skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody zwolniona jest od kosztów sądowych z urzędu (art. 100 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Stosownie do art. 225 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej "p.p.s.a." opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu lub różnicę między kosztami pobranymi, a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W związku z powyższym uiszczony przez skarżącą wpis od skargi w kwocie (...) zł stanowi koszt nienależny, który należało zwrócić skarżącej. W tym stanie rzeczy na podstawie art. 225 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.