II SA/Po 356/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

II SA/Po 356/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1712137

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 maja 2015 r. II SA/Po 356/15

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Skarżony organ Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku Odmówiono sporządzenia uzasadnienia Powołane przepisy Dz. U. z 2012 r. poz. 270 art. 141 § 1-3, art. 142 § 1, art. 163 § 1

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świstak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 maja 2015 r. wniosku sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia w sprawie ze skargi J. F. na uchwałę Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) 2012 r., nr (...) w przedmiocie pomocy finansowej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, iż Sąd odczytał wniosek skarżącego wyrażony w wyżej opisanych pismach jako żądanie przesłania mu odpisu wyroku z uzasadnieniem, który zostanie wydany na rozprawie w dniu 28 maja 2015 r.

Wobec powyższego wyjaśnić należy, iż zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), uzasadnienie wyroku sporządza się co do zasady z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Odpis wyroku z uzasadnieniem sporządzonym z urzędu doręcza się każdej stronie (art. 142 § 1 p.p.s.a.). To samo dotyczy postanowień ogłoszonych na rozprawie jeżeli podlegają one zaskarżeniu (art. 163 § 1 p.p.s.a.).

Niemniej z art. 141 § 2 p.p.s.a. wynika, że w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. W takim przypadku uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Należy podkreślić, że nie istnieje prawna możliwość złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku przed jego ogłoszeniem lub doręczeniem jego sentencji. Wniosek złożony przed tą datą należy uznać za przedwczesny, a tym samym za bezskuteczny. W konsekwencji wniosek skarżącego z dnia 8 i 15 maja 2015 r. nie mógł być pozytywnie rozpatrzony, skoro wyrok w jego sprawie nie został jeszcze ogłoszony. Rozprawa sądowa została bowiem wyznaczona dopiero na dzień 28 maja 2015 r.

W tej sytuacji Sąd na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.