Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092054

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 lipca 2016 r.
II SA/Po 355/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na uchwałę Rady Miejskiej w W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza W. postanawia odrzucić skargę,

Uzasadnienie faktyczne

Wniesioną w dniu 23 maja 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargą J. K. zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej w W. dnia (...) października 2015 r., nr (...), mocą której Rada Gminy, działają w oparciu o przepis art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), dalej jako "k.p.a.", postanowiła uznać skargę J. K. z dnia (...) października 2015 r. na działanie Burmistrza W. za bezzasadną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych. Sprawa, której dotyczy skarga nie mieści się bowiem we właściwości rzeczowej sądu administracyjnego.

Stosownie do treści art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym przepis art. 3 § 2 powołanej powyżej ustawy precyzuje, że sądy orzekają w sprawach skarg na podejmowane przez organy decyzje administracyjne, postanowienia oraz akty i czynności wymienione w powyższym przepisie.

Jak wynika z akt sprawy J. K. wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Wolsztynie, podjętą na podstawie art. 229 pkt 3 k.p.a., a więc na uchwałę podjęta w ramach wniesionej przez niego skargi na działanie Burmistrza W. W powyższym świetle należy zauważyć, że skarga wniesiona do organu w niniejszej sprawie nosi znamiona skargi powszechnej, uregulowanej w art. 227 k.p.a. Przedmiotem takiej skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skargi tego rodzaju są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialno - techniczną zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.

W przedmiotowej sprawie wniesiona skarga została rozpatrzona zgodnie z procedurą skargową uregulowaną w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, a następnie organ udzielił skarżącemu odpowiedzi doręczając mu podjętą uchwałę, uznającą skargę na postępowanie Burmistrza za bezzasadną. Co istotne, sąd nie ma możliwości skontrolowania legalności tej uchwały albowiem postępowanie w sprawie skarg i wniosków z działu VIII k.p.a. nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Skarga do sądu administracyjnego na uchwałę organu samorządu terytorialnego podjętą w wyniku rozpatrywania skargi wniesionej w tym trybie, jest niedopuszczalna. Zauważyć bowiem należy, że rozpatrywanie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, wniesionej w trybie art. 227 k.p.a., nie podlega kognicji sądów administracyjnych (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2010 r., sygn. akt II OSK 2389, Baza NSA).

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.