Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1807353

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
II SA/Po 346/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz (spr.).

Sędziowie WSA: Edyta Podrazik, Jakub Zieliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi A. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lutego 2015 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) stycznia 2015 r. Nr (...) Prezydent Miasta P., działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej w skrócie: "k.p.a.") w zw. z art. 14 i art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej w skrócie: "u.p.s."), umorzył postępowanie w części dotyczącej przyznania pomocy finansowej na uregulowanie zaległości czynszowych za okres od stycznia 2011 r. do września 2014 r. w związku z wnioskiem z dnia (...) grudnia 2014 r.

W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji podniósł, że postępowanie wszczęte w dniu (...) grudnia 2014 r. wskutek złożenia przez A. G. kolejnego wniosku o udzielnie pomocy finansowej na spłatę zadłużenia czynszowego za okres od stycznia 2011 r. do października 2014 r. stało się bezprzedmiotowe, z uwagi na fakt, iż było wcześniej wszczęte postępowanie w sprawie tożsamej (dotyczącej zadłużenia czynszowego), w której już wydano rozstrzygnięcia:

1.

co do okresu od stycznia 2011 r. do lipca 2011 r. zapadł prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dniu 4 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Po 186/12) oddalający skargę A. G. wniesioną na skutek decyzji (...) odmawiającej przyznania skarżącemu pomocy finansowej na opłacenie czynszu w miesiącu lipcu i zaległości czynszowych od stycznia 2011 r. do lipca 2011 r. w kwocie (...) zł;

2.

co do okresu od sierpnia 2011 r. do grudnia 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w P. wydał rozstrzygnięcie - decyzję z dnia (...) czerwca 2014 r. Nr (...) w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uregulowanie zaległości czynszowych: na miesiące roku 2011: sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, na rok 2012 i na rok 2013 - decyzja ostateczna, utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu (...) września 2014 r.;

3.

co do okresu od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał rozstrzygnięcie - decyzję z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w sprawie odmowy przyznania pomocy na uregulowanie czynszu za miesiące kwiecień i maj 2014 r. oraz zaległości czynszowych za miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. - aktualnie na skutek wniesionego odwołania w dniu (...) listopada 2014 r. sprawę rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze;

4.

co do okresu od kwietnia 2014 r. do maja 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał rozstrzygnięcie - decyzję z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uregulowanie zaległości czynszowych na miesiące kwiecień, maj 2014 r. - decyzja ostateczna, utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu (...) listopada 2014 r.;

5.

co do miesiąca czerwca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał rozstrzygnięcie - decyzję z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uregulowanie zaległości czynszowych na miesiąc czerwiec 2014 r. - decyzja ostateczna, utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu (...) października 2014 r.

6.

co do miesiąca lipca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał rozstrzygnięcie - decyzję z dnia (...) października 2014 nr (...) w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uregulowanie zaległości czynszowych na miesiąc lipiec 2014 r. - aktualnie, na skutek wniesionego odwołania w dniu (...) października 2014 r. sprawę rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze;

7.

co do miesiąca sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał rozstrzygnięcie - decyzję z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uregulowanie zaległości czynszowych za miesiąc sierpień 2014 r. - aktualnie, na skutek wniesionego w dniu (...) grudnia 2014 r. odwołania sprawę rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze;

8.

co do miesiąca września Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał rozstrzygnięcie - decyzję z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w sprawie odmowy przyznania pomocy na uregulowanie czynszu za październik 2014 r. i zaległości czynszowych za miesiąc wrzesień 2014 r.

Mając na uwadze fakt, że wnioskowana potrzeba (pomoc na uregulowanie zaległości czynszowych od stycznia 2011 r. do września 2014 r.) była już przedmiotem postępowania organu pomocy społecznej, a sytuacja bytowa A. G. nie uległa zmianie od czasu wydania ww. decyzji, ponowne merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy skutkowałoby naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, a w konsekwencji nieważnością decyzji (art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.).

A. G. nie zgodził się z powyższym rozstrzygnięciem i wniósł odwołanie do organu odwoławczego.

W uzasadnieniu odwołania A. G. podniósł, że zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem, a pracownicy socjalni nie dotrzymują danych wcześniej obietnic.

Decyzją z dnia (...) lutego 2015 r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P., działając na podstawie art. 127 § 2 oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 14 u.p.s., utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że wnioskowa potrzeba (pomoc finansowa na uregulowanie zaległości czynszowych od stycznia 2011 r. do września 2014 r.) była i jest przedmiotem postępowania przed organami administracyjnymi i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, a zatem ponowne merytoryczne rozstrzygnięcie skutkowałoby naruszeniem przepisów k.p.a., a w konsekwencji stwierdzeniem nieważności decyzji.

A. G. nie zgodził się z powyższym rozstrzygnięciem i wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

W uzasadnieniu skargi A. G. podniósł, że zaskarżył kolejną decyzję wydaną niezgodnie z prawem. Skarżący domaga się przestrzegania uzgodnień z 2010 r., a dotyczących czynszu i energii. Zdaniem skarżącego, został on celowo doprowadzony do stanu zadłużenia.

W odpowiedzi na powyższą skargę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. wniosło o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Podczas rozprawy sądowoadministracyjnej, przeprowadzonej w dniu 12 sierpnia 2015 r., stawił się skarżący. Wniósł on o uwzględnienie skargi i podkreślił, że takie były uzgodnienia, z których teraz organ się wycofuje.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Stosownie do treści art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1647), sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem (materialnym - określającym prawa i obowiązki stron oraz procesowym - regulującym postępowanie przed organami administracji publicznej), nie będąc przy tym związane - w myśl przepisu art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, co pozwala i obliguje do wzięcia pod uwagę z urzędu wszelkich naruszeń prawa.

Uchylenie decyzji lub postanowienia przez sąd administracyjny następuje tylko w przypadku naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 ust. 1 lit. a p.p.s.a.), naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (lit. b) i naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (lit. c).

Wywody Sądu powinna rozpocząć uwaga, że przedmiotem skargi A. G. jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lutego 2015 r. Nr (...) utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta P. z dnia (...) stycznia 2015 r. Nr (...) w sprawie umorzenia postępowanie w części dotyczącej przyznania pomocy finansowej na uregulowanie zaległości czynszowych za okres od stycznia 2011 r. do września 2014 r. w związku z wnioskiem z dnia (...) grudnia 2014 r.

W sprawie poddanej sądowej kontroli zasadnie organy obu instancji przyjęły, że postępowanie wszczęte w dniu (...) grudnia 2014 r. wskutek złożenia przez A. G. wniosku o udzielnie pomocy finansowej na spłatę zadłużenia czynszowego za okres od stycznia 2011 r. do października 2014 r. stało się bezprzedmiotowe, z uwagi na fakt, iż zostało wcześniej wszczęte postępowanie w sprawie tożsamej (dotyczącej zadłużenia czynszowego), w której już wydano następujące rozstrzygnięcia:

1.

za okres od stycznia 2011 r. do lipca 2011 r. zapadł prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w dniu 4 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Po 186/12) oddalający skargę A. G. wniesioną na decyzję odmawiającej przyznania skarżącemu pomocy finansowej;

2.

za okres od sierpnia 2011 r. do grudnia 2013 r. organ pierwszej instancji wydał rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uregulowanie zaległości czynszowych: na miesiące roku 2011: sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, na rok 2012 i na rok 2013; decyzja utrzymana w mocy przez organ odwoławczy w dniu (...) września 2014 r.;

3.

za okres od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. organ pierwszej instancji wydał rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy na uregulowanie czynszu za miesiące kwiecień i maj 2014 r. oraz zaległości czynszowych za miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r.; aktualnie na skutek wniesionego odwołania sprawę rozpatruje organ odwoławczy;

4.

za okres od kwietnia 2014 r. do maja 2014 r. organ pierwszej instancji wydał rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uregulowanie zaległości czynszowych na miesiące kwiecień, maj 2014 r.; decyzja utrzymana w mocy przez organ odwoławczy w dniu (...) listopada 2014 r.;

5.

za miesiąc czerwiec 2014 r. organ pierwszej instancji wydał rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uregulowanie zaległości czynszowych na miesiąc czerwiec 2014 r.; decyzja utrzymana w mocy przez organ odwoławczy w dniu (...) października 2014 r.;

6.

za miesiąc lipiec 2014 r. organ pierwszej instancji wydał rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uregulowanie zaległości czynszowych na miesiąc lipiec 2014 r.; aktualnie na skutek wniesionego odwołania sprawę rozpatruje organ odwoławczy;

7.

za miesiąc sierpień 2014 organ pierwszej instancji wydał rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uregulowanie zaległości czynszowych za miesiąc sierpień 2014 r.; aktualnie, na skutek wniesionego odwołania sprawę rozpatruje organ odwoławczy;

8.

za miesiąc wrzesień 2014 r. organ pierwszej instancji wydał rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy na uregulowanie czynszu za październik 2014 r. i zaległości czynszowych za miesiąc wrzesień 2014 r.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że wniosek skarżącego z dnia (...) grudnia 2014 r. będący przedmiotem niniejszego postępowania, dotyczy spraw zakończonych, bądź aktualnie toczących się przed organami pierwszej i drugiej instancji. Zasada trwałości decyzji zawarta w art. 16 § 1 k.p.a. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) sprzeciwia się powtórnemu prowadzeniu postępowania w sprawie już rozstrzygniętej, a w przypadku wadliwego wszczęcia takiego postępowania winno ono ulec umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 k.p.a.

Zasadnie zatem organ pierwszej instancji umorzył postępowanie administracyjne, a organ odwoławczy decyzję tę utrzymał w mocy.

Orzekanie w sprawie powtórnie tj. wydanie decyzji merytorycznej, prowadziłoby do wydania decyzji dotkniętej wadą nieważności z przyczyny wskazanej w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. Zapadłaby ona bowiem w sprawie tożsamej pod względem podmiotowym i przedmiotowym (por. orzeczenie zapadłe na gruncie zbliżonego stanu faktycznego - wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Po 1306/14; orzeczenie publ. w Internecie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

Mając na uwadze powyższe uwagi stwierdzić należy, że zaskarżona decyzja odpowiada prawu. Kontrolując niniejszą sprawę Sąd nie stwierdził, aby zaskarżone rozstrzygnięcie naruszało przepisy obowiązującego prawa.

Zgodnie z treścią art. 134 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd nie dopatrzył się również innych naruszeń przepisów postępowania, które skutkowałoby uchyleniem zaskarżonej decyzji organu odwoławczego.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.