Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1757800

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2015 r.
II SA/Po 33/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie warunków zabudowy postanawia zawiesić postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 grudnia 2014 r. skarżąca E. L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na wyżej wymienioną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2014 r. Decyzja powyższa została skutecznie doręczona J. L. w dniu (...) grudnia 2014 r.

W dniu 2 czerwca 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęło pismo Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 27 maja 2015 r., do którego załączono odpis aktu zgonu uczestnika postępowania - J. L., który zmarł w dniu (...) marca 2015 r., a więc już po wniesieniu skargi przez E. L.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z dyspozycją art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd z urzędu zawiesza postępowanie w przypadku śmierci strony. Na mocy art. 33 § 1 powyższej ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przez stronę postępowania sądowoadministracyjnego rozumie się również uczestnika postępowania. Tym samym przepisy dotyczące strony postępowania stosuje się odpowiednio w stosunku do występujących przed sądem administracyjnym uczestników postępowania sądowoadministracyjnego.

W przedmiotowej spawie zmarły J. L. był stroną postępowania administracyjnego zakończonego zaskarżoną decyzją, jak również był uczestnikiem postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. Stąd przepisy dotyczące stron postępowania, w tym przepisy odnoszące się do zawieszenia postępowania sądowego, znajdują zastosowanie również w przypadku J. L.

W tym stanie rzeczy, postępowanie sądowoadministracyjne należało zawiesić z urzędu do czasu zgłoszenia się do udziału w postępowaniu następców prawnych Jerzego Lurc.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.