Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092045

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 lipca 2016 r.
II SA/Po 303/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę,

Uzasadnienie faktyczne

Wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarga na opisaną powyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie była opłacona.

Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zarządzeniem z dnia 12 maja 2016 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi o kwotę 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis wezwania do uiszczenia wpisu został prawidłowo doręczony w dniu 18 maja 2016 r. (k. 19 akt sądowych). W zakreślonym terminie wpis nie został jednak uiszczony (k. 21 akt sądowych).

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym w myśl przepisu art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 58 § 3 powyższej ustawy orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.